www.gasforcars.net

มาตรฐานการตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ NGV

1. บทนำ
          มาตรฐานการตรวจสอบการติดตั้ง NGV เป็นข้อกำหนดเพื่อให้สถานประกอบการทำการตรวจสอบติดตั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยก่อนที่จะส่งให้บุคคลที่ 3 ที่กรมการขนส่งอนุญาตให้ทำการตรวจรับรอง การตรวจสอบดังกล่าวเป็นการตรวจสอบการติดตั้งที่ทำได้ทันทีหลังจากติดตั้งอุปกรณ์ NGV โดยใช้ก๊าซธรรมชาติอัดจากชุดแพ็คก๊าซ (Mobile Storage Package) ของสถานประกอบการเอง สำหรับการตรวจสอบการอย่างละเอียดจะเป็นหน้าที่ของบุคคลที่ 3 ที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง
2. มาตรฐานการติดตั้ง
          มาตรฐานการติดตั้งต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบก ข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 15501, มาตรฐาน UN ECE R110 หรือมาตรฐานอื่นใดที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง
3. ข้อกำหนดในการตรวจสอบหลังการติดตั้งอุปกรณ์ NGV
 1. กำหนดให้สถาณประกอบการต้องจัดทำวิธีปฎิบัติงาน (Work Instruction) สำหรับตรวจสอบการติดตั้ง พร้อมทั้งจัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ NGV (Check Sheet) ด้วย
 2. เมื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์ NGV แล้วเสร็จให้ทำการตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ NGV
 3. หลังจากการตรวจสอบตามแบบฟอร์มครบถ้วนแล้ว ให้ผู้ตรวจสอบลงรายละเอียดแบบฟอร์มให้ครบถ้วน เซ็นชื่อพร้อมลงวันที่ตรวจสอบ และเก็บเอกสารไว้เพื่อนเป็นหลักฐานต่อไป
4. ข้อกำหนดสำหรับแบบฟอร์มการตรวจสอบ
          แบบฟอร์มการตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ NGV ต้องระบุรายละเอียดดังนี้
 1. รายละเอียดการตรวจสอบ ต้องระบุให้ชัดเจนทั้งเรื่องที่จะทำการตรวจสอบ และรายละเอียดในการตรวจสอบว่าอย่างไรผ่าน อย่างไรไม่ผ่าน
 2. รูปภาพแสดงแผนผังการเพื่อให้สามารถระบุได้ว่าจะตรวจสอบอุปกรณ์ชิ้นใด ตำแหน่งใดของรถยนต์
 3. ชื่อบริษัทที่ทำการตรวจสอบ
 4. ชื่อพร้อมลายเซ็นของวิศวกรหรือช่างผู้ชำนาญการที่ทำการตรวจสอบ
 5. วันที่ตรวจสอบ
 6. ทะเบียนรถยนต์ที่ทำการตรวจสอบ
5. หัวข้อที่กำหนดให้ตรวจสอบ
          การตรวจสอบหลังการติดตั้งต้องตรวจสอบตามหัวข้อต่อไปนี้
          1. การตรวจสอบทั่วไป
 1. ตรวจสอบตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ NGV ว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งติดตั้งพ้นตัวรถหรือไม่ อุปกรณ์ NGV ทุกชนิดต้องไม่ติดตั้งในตำแหน่งนอกสุด สูงสุด หรือต่ำสุด และต้องติดตั้งให้สูงกว่าพื้นไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร
 2. ตรวจสอบสติ๊กเกอร์ CNG ที่ติดไว้ด้านนอกตัวรถ รถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติต้องติดสติ๊กเกอร์แสดงการใช้ก๊าซธรรมชาติให้เห็นอย่างชัดเจน รายละเอียดของสติ๊กเกอร์ดังกล่าวเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
          2. ถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัด
 1. ตรวจสอบถังว่ามีการพ่นตัวอักษรสีดำว่า CNG/NGV หรือไม่ ต้องมีการพ่นตัวอักษรดังกล่าวด้วยสีดำที่ถังทุกใบ
 2. ตรวจสอบสลักเกลียวสำหรับยึด โดยถัง 1 ใบต้องมีสลักเกลียวสำหรับยึด 4 ตัว ถ้าเป็นถังขนาดไม่เกิน 100 ลิตรน้ำต้องใช้สลักเกลียวขนาด 10 มม. เป็นอย่างน้อย แต่ถ้าถังขนาดมากกว่า 100 ลิตรน้ำต้องใช้สลักเกลียวขนาด 12 มม. เป็นอย่างน้อย
 3. ตรวจสอบขนาดของแถบรัดถัง ถ้าเป็นถังขนาดไม่เกิน 100 ลิตรน้ำต้องใช้แถบรัดถัง กว้าง 30 มม. ขึ้นไปและต้องมียางรองระหว่างเข็มขัดกับถังก๊าซ แต่ถ้าเป็นถังขนาดเกิน 100 ลิตรน้ำต้องใช้แถบรัดถังขนาด กว้าง 50 มม. หนา 6 มม. ขึ้น
 4. ตรวจสอบประกับยึดถัง ประกับยึดถังต้องเป็นแผ่นโลหะขนาดไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางมิลลิเมตร และต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม.
 5. ตรวจสอบอุณหภูมิที่ผิวถังขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ อุณหภูมิที่ผิวถังต้องไม่เกิน 65 องศาเซลเซียส
 6. ตรวจสอบท่อระบายก๊าซที่บริเวณหัวถัง ที่บริเวณหัวถังต้องมีการติดตั้งกล่องระบายก๊าซ (Vapor Box) และท่อระบายก๊าซเพื่อว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุก๊าซรั่ว ก๊าซจะถูกระบายออกนอกรถจนหมด ไม่เข้าไปในตัวรถ ท่อระบายก๊าซต้องมีลักษณะเป็นท่ออ่อนขนาด 30 มม.ขึ้นไป 2 ท่อ ต่อจากหัวถังมายังใต้ท้องรถ ท่อหนึ่งต้องรับลมเข้าไปข้างในเพื่อเพิ่มแรงดันในการระบายก๊าซ ส่วนอีกท่อทำหน้าที่ระบายก๊าซออกนอกตัวรถ
          3. มาตรฐานความดัน
                    ตรวจสอบขนาดของมาตรวัดความดัน มาตรวัดความดันต้องวัดความดันได้ 300 บาร์เป็นอย่างน้อย

          4. ท่อนำก๊าซความดันสูง
 1. ตรวจสอบการติดตั้งท่อความดันสูง ท่อความดันสูงต้องติดตั้งแนบกับโครงของรถยนต์ โดยจุดยึดแต่ละจุดต้องอยู่ห่างกันไม่เกิน 1 เมตร
 2. ตรวจสอบการติดตั้งท่อความดันสูงว่ามีการเสียดสีกับอุปกรณือื่น ๆ หรือไม่ ท่อความดันสูงจะต้องไม่ติดตั้งให้เกิดการเสียดสีใด ๆ
 3. ตรวจสอบระยะห่างระหว่างท่อความดันสูงกับท่อไอเสีย ท่อความดันสูงต้องมีระยะห่างจากท่อไอเสียไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร
 4. ตรวจสอบการรั่วซึมของท่อและข้อต่อต่าง ๆ ทุกจุดโดยใช้น้ำสบู่ หรือ Gas Detector ตรวจสอบ และต้องระบุไว้ในแบบฟอร์มการตรวจทดสอบ (Check Sheet) ด้วยว่าใช้อะไรตรวจสอบ
          5. หัวเติมก๊าซ
                    ตรวจสอบว่ามีฝาปิดกันน้ำ กันฝุ่นหรือไม่ หัวเติมก๊าซต้องมีฝาปิดกันน้ำ กันฝุ่นติดตั้งอย่างถาวร

          6. ลิ้นควบคุมอัตโนมัติ
                    ตรวจสอบการทำงานของลิ้นควบคุมอัตโนมัติ ระบบต้องตัดการทำงานเมื่อเครื่องยนต์หยุดทำงาน

          7. ลิ้นเปิดปิดด้วยมือ
 1. ตรวจสอบดูว่ามี Master Valve หรือไม่ ระบบรถยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติต้องมี Master Valve ติดตั้งก่อนเข้าอุปกรณ์อื่น ๆ
 2. ตรวจสอบตำแหน่งของลิ้นปิดเปิดด้วยมือทุกตัว ว่าอยู่ในตำแหน่งที่ทำงานได้สะดวกหรือไม่ ลิ้นทุกตัวต้องอยู่ในตำแหน่งที่ทำงานได้สะดวก

การรับรองมาตรฐานศูนย์ติดตั้ง NGV สำหรับรถยนต์ขนาดเล็ก

1. ขอบข่าย
          หลักเกณฑ์การขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ติดตั้ง NGV เป็นแนวปฏิบัติเพื่อใช้สำหรับการขอรับใบรับรองและป้ายมาตรฐานศูนย์ติดตั้ง NGV จากคณะกรรมการรับรองมาตรฐาน และเป็นแนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงการดำเนินการของศูนย์ติดตั้ง NGV ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับผู้ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้องสำหรับรถยนต์ขนาดเล็กเท่านั้น
2. นิยาม
          ศูนย์ติดตั้ง NGV หมายความว่า สถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจติดตั้งส่วนควบเครื่องอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas: CNG) เป็นเชื้อเพลิง
          รถยนต์ขนาดเล็ก หมายความว่า รถยนต์นั่งไม่เกิน 15 คน หรือรถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม
          อุปกรณ์ CNG หรืออุปกรณ์ NGV หมายความว่า ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง
          ใบรับรอง หมายความว่า หนังสือที่คณะกรรมการรับรองมาตรฐานออกให้แก่ศูนย์ติดตั้ง NGV ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด
          ป้ายมาตรฐาน หมายความว่า ป้ายที่แสดงว่าศูนย์ติดตั้ง NGV แห่งนั้นได้ใบรับรองจากคณะกรรมการรับรองมาตรฐาน โดยมีรูปแบบและขนาดตามที่กำหนด
          คณะกรรมการรับรองมาตรฐาน หมายความว่า คณะกรรมการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการติดตั้งอุปกรณ์ NGV ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงพลังงาน ประกอบด้วยผู้แทนจาก 3 หน่วยงาน คือ กรมธุรกิจพลังงาน กรมการขนส่งทางบก และบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)
          คณะอนุกรรมการตรวจประเมิน หมายความว่า คณะอนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการรับรองมาตรฐานให้ทำหน้าที่ตรวจประเมินและสรุปผลการตรวจประเมินศูนย์ติดตั้ง NGV เสนอคณะกรรมการรับรองมาตรฐานเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาให้การรับรอง
3. ข้อกำหนดใบรับรองและป้ายมาตรฐาน
          3.1 การออกใบรับรอง
 1. ผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ติดตั้ง NGV ต่อคณะกรรมการรับรองมาตรฐานตามแบบคำขอที่กำหนด
 2. ศูนย์ติดตั้ง NGV ที่ผ่านการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดและคณะกรรมการรับรองมาตรฐานให้การรับรองแล้ว จึงได้ใบรับรอง และต้องแสดงใบรับรองฉบับจริงไว้ ณ ศูนย์ติดตั้ง NGV ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้อย่างชัดเจน
          3.2 การใช้ป้ายมาตรฐาน
 1. ผู้ประกอบการมีสิทธิใช้ป้ายมาตรฐานได้เฉพาะศูนย์ติดตั้ง NGV ที่ได้รับใบรับรองจากคณะกรรมการรับรองมาตรฐานเท่านั้น
 2. ป้ายมาตรฐานจะแสดงประเภทของระบบการติดตั้งตามที่ได้ระบุไว้ในใบรับรอง
 3. ป้ายมาตรฐานจะติดตั้งได้เฉพาะระยะเวลาที่กำหนดในใบรับรอง หรือตามที่คณะกรรมการรับรองมาตรฐานกำหนด
 4. ขนาดและรูปแบบของป้ายมาตรฐานให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการรับรองมาตรฐานกำหนด
          3.3 การยกเลิกใบรับรอง
 1. ศูนย์ติดตั้ง NGV ที่ประสงค์จะขอยกเลิกใบรับรองให้แจ้งต่อคณะกรรมการรับรองมาตรฐานล่วงหน้า 7 วัน และให้ถอดป้ายมาตรฐานออก
 2. ศูนย์ติดตั้ง NGV ที่ได้ใบรับรองและติดป้ายมาตรฐานไปแล้ว หากละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คณะกรรมการรับรองมาตรฐานจะยกเลิกใบรับรองและศูนย์ติดตั้ง NGV แห่งนั้นต้องถอดป้ายมาจรฐานออกภายในระยะเวลาที่กำหนด
 3. ใบรับรองมีอายุ 2 ปี ผู้ประกอบการต้องยื่นขอต่ออายุใบรับรองก่อนถึงวันสิ้นอายุ 2 เดือน เมื่อผ่านการตรวจประเมินแล้ว ผู้ประกอบการจึงมีสิทธิ์ใช้ใบรับรองต่อไปได้
4. ข้อกำหนดมาตรฐานในการพิจารณาเพื่อออกใบรับรอง
          ในการจะได้รับการรับรองและป้ายมาตรฐานผู้ประกอบการต้องมีศูนย์ติดตั้ง NGV ที่มีความพร้อมทั้งในเรื่องของสถานที่ เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวก บุคลากร การจัดการ และประสบการณ์ประกอบด้วย
          4.1 อาคารสถานที่
                     พื้นที่ต้องมีความพร้อมและเหมาะสม มีการจัดวางผังของพื้นที่ปฏิบัติการให้สะดวกต่อการทำงาน เพื่อให้การติดตั้งและซ่อมบำรุงเกิดความสมบูรณ์ นอกจากนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย จึงต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับพื้นที่ดังนี้
 1. สถานที่ตั้งต้องอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม ไม่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร บ้านแถวห้องแถว ตึกแถว อาคารชุด หรืออาคารอื่นใดที่ไม่ได้จัดไว้เพื่อจุดประสงค์นี้
 2. เป็นสถานที่ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้อยู่อาศัยโดยรอบ
 3. มีอาคารสถานที่มั่นคงถาวร สามารถใช้ในการติดตั้งเครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวก และการติดตั้งอุปกรณ์ CNG ได้
 4. มีทางเข้า-ออกที่สามารถนำรถยนต์เข้า-ออก ได้สะดวก
 5. บริเวณพื้น หลังคา ผนัง ต้องเป็นวัสดุที่แข็งแรง ถาวร เป็นวัสดุทนไฟ หรือบริเวณโดยรอบต้องไม่มีวัสดุที่สามารถติดไฟได้ในรัศมีไม่น้อยกว่า 3 เมตร
 6. มีพื้นที่ของศูนย์ติดตั้ง NGV รวมไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร
 7. มีห้องรับรองลูกค้า และพื้นที่แสดงอุปกรณ์การติดตั้ง
 8. มีพื้นที่สำหรับการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์ CNG เป็นพื้นราบที่สะดวก มีความปลอดภัยในการทำงาน มีขนาดอย่างน้อย 40 ตารางเมตร และส่วนแคบสุดมีความกว้างไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร ไม่มีสิ่งกีดขวางใดอยู่ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการติดตั้ง เช่น เสา บานประตูปิด-เปิด เป็นต้น
 9. บริเวณโดยรอบพื้นที่ติดตั้งต้องมีการป้องกันเสียง แสง หรือมลพิษอื่นที่อาจจะทำความรำคาญให้กับผู้อยู่อาศัยโดยรอบ ต้องมีการระบายอากาศที่ดีและมีระบบระบายน้ำที่ดี
 10. มีพื้นที่จอดพักรถของลูกค้าเพื่อรอการติดตั้งและรถที่ติดตั้งแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณเดียวกับศูนย์ติดตั้ง NGV จำนวนอย่างน้อย 2 คัน
 11. มีการกำหนดพื้นที่อันตรายและป้ายคำเตือนบ่งบอกเขตอย่างชัดเจน โดยต้องมีระยะห่างที่ปลอดภัยจากพื้นที่อื่น
 12. มีห้องสุขาที่สะอาดและเพียงพอ
          4.2 เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวก
                     เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในศูนย์ติดตั้ง NGV ต้องมีความพร้อมในการใช้งาน สามารถนำมาใช้ในการติดตั้ง การตรวจสอบ การป้องกันอันตรายหรือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
 1. เครื่องยกรถยนต์ (Car Hoist) ที่สามารถยกรถยนต์ได้ไม่น้อยกว่า 2,000 กิโลกรัม
 2. เครื่องมือตรวจสอบการรั่วของก๊าซแบบพกพา (Portable Gas Leak Detector) อย่างน้อย 1 เครื่อง
 3. ชุดถังเก็บก๊าซสำรองเคลื่อนที่ (Mobile Gas Storage Package) ความจุรวมไม่น้อยกว่า 120 ลิตรน้ำ
 4. เครื่องมือช่างที่ใช้สำหรับการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์เป็นการเฉพาะอย่างน้อย 1 ชุด
 5. ระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและต้องไม่ดัดแปลงระบบไฟฟ้าในอาคาร หรือใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการดัดแปลง ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ประกายไฟ หรือการระเบิดอันเนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด
 6. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือเปลวไฟ
 7. เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 6.8 กิโลกรัม อย่างน้อย 2 ถังโดยติดตั้งในตำแหน่งที่สะดวกต่อการนำมาใช้
 8. เครื่องอัดอากาศอย่างน้อย 1 เครื่อง
          4.3 บุคลากร
                     ศูนย์ติดตั้ง NGV ต้องมีบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ CNG ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะทำการติดตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องมีความสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้
 1. วิศวกรสาขาเครื่องกลหรือสาขาอุตสาหการ หรือสาขาอื่นตามที่คณะกรรมการรับรองมาตรฐานเห็นชอบ อย่างน้อย 1 คน ควบคุมดูแลให้คำปรึกษา โดยให้แสดงชื่อไว้ ณ ศูนย์ติดตั้ง NGV ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้อย่างชัดเจน
 2. ช่างติดตั้งต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือสูงกว่า ด้านช่างยนต์หรือยานยนต์ ที่มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับเครื่องยนต์และรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือช่างที่มีประสบการณ์ผ่านงานซ่อมรถยนต์ไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องมีช่างติดตั้งประจำอยู่ที่ศูนย์ติดตั้ง NGV อย่างน้อย 1 คน พร้อมที่จะให้บริการตลอดเวลาทำการ
 3. ช่างติดตั้งตามข้อ 4.3.2 ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร “พื้นฐานการติดตั้งระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ สำหรับช่างผู้ปฎิบัติการ” หรือผ่านการทดสอบหรือการอบรมตามที่คณะกรรมการรับรองมาตรฐานกำหนด
 4. ป้ายถาวรที่มองเห็นได้ชัด แสดงชื่อ รูปถ่ายและตำแหน่งของบุคลากรของศูนย์ติดตั้ง NGV
          4.4 การจัดการ
                     เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย มีความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ปฏิบัติการ รวมถึงการบริการลูกค้าที่ดี ต้องมีข้อกำหนดด้านการจัดการ ดังนี้
 1. ผู้บริหารของศูนย์ติดตั้ง NGV ต้องมีความตั้งใจในการพัฒนาให้เป็นศูนย์ติดตั้ง NGV ที่ได้มาตรฐาน
 2. ที่สำหรับจัดเก็บส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ให้เป็นสัดส่วน สถานที่จัดเก็บต้องป้องกันไม่ให้ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์เสียหายหรือเสื่อมสภาพ จากสภาพแวดล้อม เช่น ความร้อน แสงแดด ฝุ่น ควัน หรือสารเคมี เป็นต้น และพร้อมต่อการนำมาใช้งานได้สะดวก
 3. การลำเลียงหรือการจัดเตรียมส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์เพื่อนำมาติดตั้ง ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์นั้น
 4. ไม่มีวัสดุ สารติดไฟหรือสารเคมี ในสถานที่จัดเก็บที่อาจก่อให้เกิดหรือเป็นเหตุให้ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์เสียหาย
 5. วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) พร้อมระบบควบคุมเอกสาร ของการรับและส่งมอบรถยนต์ลูกค้า การติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ และการตรวจสอบหลังการติดตั้ง
 6. ในการติดตั้งต้องมีช่างติดตั้งต้องมีช่างติดตั้งตาม ข้อ 4.3.2 มาคอยควบคุม กำกับดูแลตลอดเวลาการทำงาน
 7. กฎและข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 8. การอบรมพนักงานเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย และการดับเพลิง
 9. เครื่องเตือนภัย และทางหนีไฟในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
 10. การจัดทำระบบ 5 ส ในสถานที่ทำงาน
 11. รายการเสนอราคาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ CNG และชี้แจงรายละเอียดให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับความแตกต่างของส่วนควบ และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ดัดแปลงในรถยนต์แต่ละประเภท เช่น เครื่องยนต์ 4 สูบ หรือ 6 สูบเป็นต้น
 12. มีป้ายระบุยี่ห้อและรุ่นของรถยนต์ ที่ศูนย์ติดตั้ง NGV ให้บริการ และมีความชำนาญในการติดตั้ง
 13. มีคู่มือสำหรับการใช้รถยนต์ NGV เพื่อมอบให้กับลูกค้า โดยมีรายละเอียดครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้
  • ผังแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ CNG (Diagram) พร้อมแสดงตำแหน่ง เครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ
  • การใช้งานการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
  • ข้อกำหนด ประกาศ กฎกระทรวง ระยะเวลาที่ต้องนำรถไปตรวจสอบตามกฎหมาย
  • หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเมื่อเกิดปัญหาฉุกเฉิน
  • บริการหลังการติดตั้งพร้อมใบรับประกันอุปกรณ์และใบรับประกันการติดตั้งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • พนักงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์การติดตั้งให้กับลูกค้าประจำอยู่ที่ศูนย์ติดตั้ง NGV
          4.5 ประสบการณ์
                     เพื่อความมั่นใจในประสิทธิภาพของศูนย์ติดตั้ง NGV ที่จะได้รับใบรับรอง ศูนย์ติดตั้ง NGV ที่ประสงค์จะขอรับการรับรองต้องผ่านประสบการณ์การติดตั้งอุปกรณ์ CNG ในรถยนต์ไม่น้อยกว่า 20 คัน
5. วิธีการสมัครขอการรับรองมาตรฐานศูนย์ติดตั้ง NGV
          ผู้ที่ต้องการรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ติดตั้ง NGV ต้องยื่นคำขอโดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารประกอบคำขอ ดังนี้
          5.1 การขอรับแบบคำขอและการยื่นขอ
 1. การขอใบรับคำขอและคู่มือ
  รับด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการรับรองมาตรฐาน
  ที่อยู่ : อาคารฐานเศรษฐกิจ ชั้น 8 ถนนวิภาวดีรังสิต
  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2511-5961-5 ต่อ 1901
  หรือดาวน์โหลดที่ www.doeb.go.th
 2. การยื่นคำขอ
  ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบคำขอได้ที่
  สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการรับรองมาตรฐาน
  ที่อยู่ : อาคารฐานเศรษฐกิจ ชั้น 8 ถนนวิภาวดีรังสิต
  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
          5.2 เอกสารประกอบคำขอ
 1. สำเนาหลักฐานจดทะเบียนนิติบุคคล
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามของศูนย์ติดตั้ง NGV
 3. สำเนาเอกสารแสดงชื่อ และใบปริญญาบัตรของวิศวกรผู้ควบคุมดูแลศูนย์ติดตั้ง NGV
 4. สำเนาหลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตร “พื้นฐานการติดตั้งระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ สำหรับช่างผู้ปฏิบัติการ” หรือผ่านการทดสอบหรือการอบรมตามที่คณะกรรมการรับรองมาตรฐานกำหนด และสำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองประสบการณ์ผ่านงานซ่อมรถยนต์ของช่างติดตั้ง
 5. สำเนาเอกสารควบคุมวิธีปฏิบัติงาน (WI) จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
  • การรับและส่งมอบรถยนต์ลูกค้า
  • การติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
  • การตรวจสอบหลังการติดตั้ง
 6. สำเนาเอกสารแสดงประสบการณ์ผลงานการติดตั้งอุปกรณ์ CNG ในรถยนต์จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คัน
 7. แผนที่แสดงที่ตั้ง พร้อมเส้นทางการเดินทางไปศูนย์ติดตั้ง NGV
 8. แผนผังบริเวณของศูนย์ติดตั้ง NGV
6. ขั้นตอนการตรวจประเมินก่อนให้การรับรอง
          6.1 ขั้นตอนการตรวจประเมิน
                 เมื่อได้รับคำขอและเอกสารประกอบคำขอจากผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร และทำการนัดหมายคณะอนุกรรมการตรวจประเมินและผู้ประกอบการเพื่อทำการตวจประเมิน ณ ศูนย์ติดตั้ง NGV ในการตรวจประเมินแต่ละครั้ง จะมีจำนวนอนุกรรมการตรวจประเมินอย่างน้อย 3 คน การตรวจประเมินแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
 • ส่วนที่ 1 การตรวจสอบตามข้อบังคับ 12 ข้อ
 • ส่วนที่ 2 การตรวจประเมินทั่วไป 3 หมวด ดังนี้
  1. หมวดระบบ 5 ส
  2. หมวดระบบความปลอดภัย
  3. หมวดความพร้อมของศูนย์ NGV
          6.2 เกณฑ์การประเมิน
 • ส่วนที่ 1 การตรวจสอบตามข้อบังคับ 12 ข้อ
  หากขาดข้อใดข้อหนึ่งถือว่าไม่ผ่านการประเมิน และคณะอนุกรรมการตรวจประเมินจะไม่ทำการตรวจประเมินในส่วนที่ 2
  1. สถานที่ตั้งต้องอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม ไม่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร บ้านแถว ห้องแถว ตึกแถว อาคารชุด หรืออาคารอื่นใดที่ไม่ได้จัดไว้เพื่อจุดประสงค์นี้
  2. อาคารสถานที่มั่นคงถาวรสามารถใช้ในการติดตั้งเครื่องมือหรือสิ่งอำนวยความสะดวก และการติดตั้งอุปกรณ์ CNG ได้
  3. พื้นที่รวมของศูนย์ติดตั้ง NGV ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร
  4. เครื่องยกรถยนต์ (Car Hoist) ที่สามารถยกรถยนต์ได้ไม่น้อยกว่า 2,000 กิโลกรัม
  5. เครื่องมือตรวจสอบความรั่วของก๊าซชนิดพกพา (Portable Gas Leak Detector) อย่างน้อย 1 เครื่อง
  6. ชุดถังเก็บก๊าซสำรองเคลื่อนที่ (Mobile Gas Storage Package) ความจุรวมไม่น้อยกว่า 120 ลิตรน้ำ
  7. เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 6.8 กิโลกรัม อย่างน้อย 2 ถัง โดยติดตั้งในตำแหน่งที่สะดวกต่อการนำมาใช้
  8. วิศวกรสาขาเครื่องกลหรือสาขาอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นตามที่คณะกรรมการรับรองมาตรฐานเห็นชอบ อย่างน้อย 1 คน ควบคุมดูแลให้คำปรึกษา โดยให้แสดงชื่อไว้ ณ ศูนย์ติดตั้ง NGV ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้อย่างชัดเจน
  9. ช่างติดตั้งต้องผ่านการอบรมหลักสูตร “พื้นฐานการติดตั้งระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ สำหรับช่างผู้ปฏิบัติการ” หรือผ่านการทดสอบหรือการอบรมตามที่คณะกรรมการรับรองมาตรฐานกำหนด
  10. วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) พร้อมระบบควบคุมเอกสารของการรับและส่งมอบรถยนต์ของลูกค้า การติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ และการตรวจสอบหลังการติดตั้ง
  11. บริการหลังการติดตั้ง พร้อมใบรับประกันอุปกรณ์และใบรับประกันการติดตั้ง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
  12. ประสบการณ์ผลงานในการติดตั้งอุปกรณ์ CNG ในรถยนต์จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คัน
 • ส่วนที่ 2 การตรวจประเมินทั่วไป
  ต้องได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
  1. หมวดระบบ 5 ส : คะแนนเต็มร้อยละ 20 ประเมินให้คะแนนตามหัวข้อในแบบตรวจระบบ 5 ส
  2. หมวดความปลอดภัย : คะแนนเต็มร้อยละ 30 ประเมินให้คะแนนตามหัวข้อในแบบตรวจความปลอดภัย
  3. หมวดความพร้อมของศูนย์ติดตั้ง NGV : คะแนนเต็มร้อยละ 50 ประเมินให้คะแนนตามแบบตรวจความพร้อมของศูนย์ติดตั้ง NGV
7. การพิจารณาผล
          คณะกรรมการรับรองมาตรฐานจะประชุมพิจารณาผลการตรวจประเมินที่ได้รับจากคณะอนุกรรมการตรวจประเมิน
 • หากศูนย์ติดตั้ง NGV ผ่านเกณฑ์การประเมิน และคณะกรรมการรับรองมาตรฐานเห็นชอบให้ได้รับใบรับรองแล้ว คณะกรรมการรับรองมาตรฐานจะมีหนังสือแจ้งผลพร้อมออกใบรับรองให้ผู้ประกอบการ
 • หากศูนย์ติดตั้ง NGV ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คณะกรรมการรับรองมาตรฐานจะมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการทราบพร้อมรายการข้อบกพร่องและกำหนดระยะเวลาแก้ไข ผู้ประกอบการต้องดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 วัน คณะอนุกรรมการตรวจการประเมินจะทำการตรวจประเมินซ้ำ หากตรวจประเมินครบ 3 ครั้ง แล้วยังไม่ผ่านเกณฑ์ คณะกรรมการรับรองมาตรฐานจะยกเลิกคำขอ หากผู้ประกอบการนั้นยังประสงค์จะขอการรับรองมาตรฐานอีกต้องยื่นคำขอใหม่

ขนาดและรูปแบบป้ายมาตรฐาน

          รูปแบบของป้ายมาตรฐาน จะประกอบด้วยอักษร “ศูนย์ติดตั้ง NGV.....มาตรฐานดีเยี่ยม รับรองโดย ประกอบตราสัญลักษณ์ของกรมการขนส่งทางบก กรมธุรกิจพลังงาน และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)” โดยมีรูปแบบเลขที่ใบรับรองเป็น “xxx/ปปปป” และรูปแบบของวันที่ใบรับรองเป็น “วว ดดดด ปปปป”
          ที่ป้ายมาตรฐานฯ จะระบุชัดเจนว่ารับรองมาตรฐานระบบใด และจะมีเลขที่กำกับตรงกับใบรับรอง พร้อมวัน เดือน ปี ที่ให้ใบรับรองกำกับไว้ทุกป้าย
          ขนาดของป้ายมาตรฐาน มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 120 ซม. และยาวไม่น้อยกว่า 180 ซม. โดยมีรายละเอียดของป้ายดังนี้
 1. ป้ายทำจากพลาสติก ชนิดอะคริลิคสีขาว ความหนาไม่น้อยกว่า 0.3 ซม. ปั๊มนูนยกขอบ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.
 2. มีข้อความ รูปแบบ และตราสัญลักษณ์ ตามที่คณะกรรมการรับรองมาตรฐานกำหนด
 3. โครงเหล็ก ทำด้วยเหล็กฉาก L ขนาดไม่น้อยกว่า 35 ม.ม. x 35 ม.ม. x 5 ม.ม. ทาสีกันสนิม
 4. คิ้วขอบป้าย ทำจากสังกะสีพ่นสีอบอุตสาหกรรม ชนิดสีน้ำเงิน
 5. ติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ภายในป้าย พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อให้มองเห็นรายละเอียดของป้ายได้อย่างชัดเจน
 6. มีโครงเหล็กรองรับกล่องไฟ พร้อมทั้งอุปกรณ์ยึดเพื่อความมั่นคงแข็งแรง
 7. ขนาดความสูงของตัวอักษรและตราสัญลักษณ์ ดังนี้
  ศูนย์ติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า     2.5     ซม.
  NGV ขนาดไม่น้อยกว่า     2.0     ซม.
  ระบบ ขนาดไม่น้อยกว่า     2.0     ซม.
  BI-FUEL ขนาดไม่น้อยกว่า     2.5     ซม.
  มาตรฐานดีเยี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า     4.0     ซม.
  รับรองโดย ขนาดไม่น้อยกว่า     2.0     ซม.
  ตราสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบก ขนาดไม่น้อยกว่า     27.0    ซม.
  ตราสัญลักษณ์กรมธุรกิจพลังงาน ขนาดไม่น้อยกว่า     31.5    ซม.
  ตราสัญลักษณ์ ปตท. ขนาดไม่น้อยกว่า     27.0    ซม.
  เลขที่ให้ใบรับรอง ขนาดไม่น้อยกว่า     2.0     ซม.
  วันที่ให้ใบรับรอง ขนาดไม่น้อยกว่า     2.0     ซม.
ผู้จำหน่ายอุปกรณ์แก๊ส
รวมบททดสอบประสิทธิภาพชุดหัวฉีดแก๊สรถยนต์
All site contents copyright© by Gas for cars Magazine All Rights Reserved.   
Popular Tags: gas, lpg, ngv, น้ำมัน, ติดแก๊ส, รถติดแก๊ส